baner
<<<Strona główna
Deklaracja dostępności
linia

Deklaracja dostępności strony internetowej
Szkoły Podstawowej w Trzetrzewinie.

Szkoła Podstawowa w Trzetrzewinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Trzetrzewinie.

Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-30

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa www.sptrzetrzewina.chelmiec.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, w których pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  1. pochodzą z różnych, zewnętrznych źródeł,
  2. opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  3. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 1. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ewentualne wyłączenia spod regulacji cytowanej ustawy zawierają się w zakresie określonym przez przepis art. 3 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (białe tło, czerwone i czarne litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Aplikacje mobilne.

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maria Jarząb, adres poczty elektronicznej: sp_trzetrzewina@chelmiec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 18 548 04 90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna.

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy. Prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Wejście od strony Sali gimnastycznej dostosowane jest do osób niepełnosprawnych. Wejście posiada podjazd.
 3. Toalety przy sali gimnastycznej dostosowane są dla osób niepełnosprawnych – posiadają poręcze.
 4. Na terenie szkoły są miejsca parkingowe. Brak oznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 5. W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 6. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku brak urządzeń dla osób z wadami słuchu.
 8. Na każdej kondygnacji znajduje się plan ewakuacji zawierający rozkład pomieszczeń.
 9. Krawędzie schodów zostały wyposażone w taśmę kontrastową (żółto – czarną).
 10. W budynku na każdym poziomie (parter, I piętro, II piętro) znajduje się korytarz wyłożony wykładzinami lub płytkami , który pozbawiony jest progów i nierówności.
 11. Budynek posiada platformę przy schodową do przemieszczania osób niepełnosprawnych.
 12. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 13. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 14. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach są pracownicy obsługi.

<<<Strona główna
linia
Ochrona danych osobowychsp_trzetrzewina@chelmiec.pl