baner
<<<Powrót
O świetlicy
linia

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, odrabiania prac domowych. Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej sprzyja powszechnemu rozwojowi uczniów oraz nadrabianiu opóźnień w tym zakresie. Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują.

Ważny zatem jest dobór odpowiednich treści zajęć i metod ich prowadzenia. Dotyczą one najbliższego otocznie dzieci rodziny, szkoły, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie i świecie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne. Uwzględniam także tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych oraz mówię o zmianach zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, o ochronie środowiska naturalnego, o złych skutkach nałogów, o higienie życia codziennego i higienie umysłowej.

Zabawa jest, obok nauki, podstawową formą aktywności uczniów. Dlatego uczestnicy zajęć w świetlicy mają czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi upodobaniami, które staramy się kształtować, rozmawiając z nimi o ciekawych sposobach spędzania czasu , proponujemy różnorodne zabawy i gry. Dbamy o wyzwolenie jak największej aktywności poznawczej i twórczej. Odpowiednio dobrane, ciekawe zabawy i gry wzbogacają wiadomości i doświadczenia uczniów, kształtują umiejętności, angażują emocjonalnie, dają okazję do oceniania i wartościowania.

Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą logicznego myślenia, wypowiadania się, pamięć, uwagę, pobudzają fantazję i wyobraźnię, a także wyrabiają wrażliwość estetyczną i muzyczną. Gry z zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną uczniów. Zajęcia w świetlicy szkolnej umożliwiają poznawanie i rozwój zainteresowań uczniów. Kształtują umiejętność współżycia i współdziałania w grupie.


W NASZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:
  • rozwijające umiejętności manualne ( zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, szycie, malowanie mydłem, origami i inne),
  • rozbudzające zainteresowania czytelnicze (czytanie prasy, wierszy, własne próby literackie, konkursy, spotkania czytelnicze, inscenizacje, czytanie tekstu )
  • wzbogacające posiadane wiadomości, zaspakajanie ciekawości świat ( czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne i edukacyjne),
  • kształtujące umiejętności: wypowiadania się na zadany i dowolny temat(rozmowy z uczniami, pogadanki, zabawy typu – „dokończ zdanie”, „nazwa na daną literę” i inne),
  • kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych),
  • ćwiczące umiejętności zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki (programy artystyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne),
  • wzbogacające ekspresję twórczą (pisanie tekstów, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, programy artystyczne, zajęcia muzyczne),
  • kształtujące ekspresję ruchową (zabawy taneczne, dyskoteki),
  • zwiększające sprawność fizyczną ( gry i zabawy zręcznościowe),
  • relaksujące ( relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów, wycieczki).

Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, regulaminu o wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych (kształtowanie postawy asertywnej), ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Staramy się uczyć oceniania siebie i postaw kolegów, zachowania się w sytuacjach trudnych (np.: doznanie przykrości, przegrana), planowania pracy indywidualnej i grupowej, ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie zadań. Przyzwyczajamy do utrzymywania porządku i troski o wspólne mienie.

<<<Powrót
linia
adm.zst@gmail.com